رشته پرستاری
رشته پرستاری هنوز هم بیش از ۲ برابر سایر رشته‌ها داوطلبان را به خود جذب کرده، هرچند در سال ۲۰۱۵‌ این تعداد حدود ۵.۰۰۰ نفر کاهش یافته‌است. از زمان حرکت حرفه پرستاری به‌سوی حرفه‌ای تمام‌وقت، ‌این رشته با افزایش تعداد تقاضا تا ۱۰۰.۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۸ و در حال حاضر بیش از ۲۳۰.۰۰۰ نفر روبه‌رو شده‌است.

تعداد ثبت‌نام‌ها در سال ۲۰۱۵ اندکی افزایش یافته، و در آن سال به‌ازای هر ظرفیت تقریباً ۹ تقاضا گزارش شده‌است. با‌ این حال، استاندارد ورودی این رشته پایین است. گرچه برای اولین بار میانگین هیچ دانشگاهی در این میان کمتر از ۲۵۰ گزارش نشده، اما تنها ۴ دانشگاه هستند که میانگین استانداردشان بیش از ۴۰۰ است. تقریباً دوسوم دانشجویان بدون مدرک  A-Levelوارد این رشته شده و بسیاری از آن‌ها سایر مدارک مربوط به حوزه بهداشت را دارند. %۲۵ از افرادی که به برنامه‌های پیش‌ثبت‌نام pre-registration programmes این رشته می‌پیوندند ترک تحصیل می‌کنند، اما نرخ فعلی ترک‌تحصیلی‌ها تقریباً %۱۰ است.