تحصیل در رشته دندانپزشکی انگلستان
رشته دندانپزشکی درانگلستان همانند دیگر کشورهای دنیا جز سرآمد رشته های تحصیلی جهت فراهم ساختن آینده ای بسیار روشن محسوب میشود. گر چه هر ساله فقط تعداد محدودی از افراد از خارج از اتحادیه اروپا موفق به ورود به دانشگاه های انگلستان در رشته ی دندانپزشکی می شوند

میانگین حقوق اولیه فارغ تحصیلان در رشته دندانپزشکی بین ۵۰,۶۷۴£ – ۱۱۰,۶۷۴£ (۲۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان ) در سال می باشد