چگونه شما را در پذیرش دانشگاه های انگلستان یاری میکنیم ؟
یاری ما به شما در درخواست اولیه برای پذیرش دانشگاه ،ویرایش بیانیه شخصی با خدمات و پشتیبانی ویژه و رایگان

 Skype ترتیب مشاوره رایگان خود در دفاتر ما و یا از طریق  -

 آخرین مهلت پذیرش دانشگاه -

جزئیات کامل در مورد آخرین مهلت ثبت نام دانشگاه های انگلستان -

آخرین مهلت ارسال درخواست برای دانشگاه مورد نظر برای دانشجویان اروپایی ۱۵ ژانویه و برای دانشجویان غیر اروپایی۳۰  ژوئیه میباشد