آزمون ورودی رشته پزشکی در انگلستان UKCAT
آزمون UKCAT بخشی از پروسه گزینش بعضی از مدارس  پزشکی در انگلستان و دندانپزشکی در انگلستان می باشد.این آزمون بصورت آنلاین برگزار میشود و توانایی های شناختی، طرز برخورد و رفتار، تفکر بحرانی و استدلال منطقی فرد را می سنجد. چهار مبحث استدلالی و یک مبحث قضاوت وضعیت، شامل موارد آزمون میشود.

 

  • Verbal Reasoning: تفکر منطقی فرد را در خصوص اطلاعات نوشتاری و نتیجه گیری منطقی را ارزیابی می کند. مدت زمان این بخش 21 دقیقه و شامل 11 متن جهت مطالعه و 44 سوال برای پاسخ دهی می باشد.

 

  • Quantitative Reasoning: توانایی فرد در حل مسائل عددی را میسنجد. مدت زمان 24 دقیقه می باشد که 9 جدول، نمودار و گراف به عنوان اطلاعات ارائه می شود و به 36 سوال با ید پاسخ داده شود.

 

  • Abstract Reasoning: توانایی استدلال فرد در ارتباطات تفکر همگرا و واگرا را می سنجد. 13 دقیقه، 55 سوال

 

  • Decision Analysis: توانایی برخورد با انواع متفاوت اطلاعات برای استدلال ارتباطات، قضاوت کردن و گرفتن تصمیم مناسب را می سنجد. 32 دقیقه، یک سناریو کامل از اطلاعات و 28 سوال

 

  • Situational Judgment: عکس العمل فرد در شرایط گوناگون و همچنین شناخت فرد از اخلاق پزشکی  را می سنجد. 27 دقیقه، 67 سوال از 20 سناریو.