مشاغل موجود دررشته داروسازی
فارغ التحصیلان میتوانند در بیمارستانها داروخانه و شرکتهای داروسازی میتوانند مشغول بکار شوند

دستیار داروساز میتوانند در بیمارستانها ودوره های موقتی در داروخانه ها مشغول بکار شوند

تکنسین داروسازی فارغ التحصیلان میتوانند در شرکتهای داروسازی ، داروخانه و بیمارستانها مشغول بکار شوند