پردیس بوکستون در دانشگاه داربی انگلستان
دوره های مهمان داری، ورزش های هوای آزاد و بعضی از دوره های ورزشی در پردیس باکستون برگزار می شود. بوکستون شهری توریستی آبگرم، زیبا و پرجنب و جوش است که توسط پارک ملی بوکستون منطقه پیک (Peak District) احاطه شده و حدود یک ساعت تا داربی، منچستر و شفیلد فاصله دارد