برنامه ارتباطات جهانی دانشگاه دُ مونفورت
برنامه ارتباطات جهانی دانشگاه دُ مونفورت در پی این است که تا سال ۲۰۲۰ برای یازده هزار دانشجوی خود یعنی بیش از نیمی از تعداد دانشجویان فعلی، امکان برگزاری دوره‌های کارآموزی و فعالیت‌های برون‌مرزی را فراهم کند. در سال نخست اجرای این طرح، بیش از دو هزار و ششصد دانشجو از مزایای آن بهره‌مند شده و زندگی و کار در بیش از چهل کشور مختلف را تجربه کرده‌اند