معیارهای پذیرش در دانشگاه های پزشکی در اروپا


9 ماه پیش


معیارهای پذیرش در دانشگاه های پزشکی و داروسازی اروپا از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و بستگی به شرایط دانشگاه دارد. معیارهای پذیرش در دانشگاه های پزشکی در اروپا بر اساس سوابق تحصیلی، شرکت افراد در فعالیت های فوق برنامه، شرکت در آزمون ورودی و غیره می باشد.

 معیارهای پذیرش در دانشگاه های پزشکی در اروپا عبارتند از :

پایان دوره دبیرستان با موفقیت

 کسب حد متوسط نمرات برای اخذ مدرک دیپلم دبیرستان یا معادل آن

شرکت در فعالیت های فوق برنامه – بخصوص آن هایی که برای عموم مردم یا به طور کلی سلامت آنان مفید می باشد، این فعالیت ها عبارتند از: کارداوطلبانه، کارآموزی، دیگر مشاغل، ارائه مدارک و شواهد به دلیل ابتکارات افراد.

اخذ توصیه نامه از مشاورین دبیرستان، مشاورین و کارشناسان سلامت و اعضای دانشکده ( افرادی که پزشک هستند ) و دیگر اعضای انجمن سلامت و رهبران و کسانی که تجارب بسیاری در اختیار شما قرار می دهند.

نتیجه شرکت در آزمون های شیمی، زیست شناسی ( با توجه به شماره رهگیری شرکت در آزمون )

مصاحبه با انجمن پذیرش دانشگاه های پزشکی

آزمون زبان ( این آزمون برای افراد غیر انگلیسی که بدون ارائه مدرک زبان اقدام کرده اند طراحی شده است )دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود