معیارهای پذیرش در دانشگاه های پزشکی در اروپا
معیارهای پذیرش در دانشگاه های پزشکی و داروسازی اروپا از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و بستگی به شرایط دانشگاه دارد. معیارهای پذیرش در دانشگاه های پزشکی در اروپا بر اساس سوابق تحصیلی، شرکت افراد در فعالیت های فوق برنامه، شرکت در آزمون ورودی و غیره می باشد.

 معیارهای پذیرش در دانشگاه های پزشکی در اروپا عبارتند از :

پایان دوره دبیرستان با موفقیت

 کسب حد متوسط نمرات برای اخذ مدرک دیپلم دبیرستان یا معادل آن

شرکت در فعالیت های فوق برنامه – بخصوص آن هایی که برای عموم مردم یا به طور کلی سلامت آنان مفید می باشد، این فعالیت ها عبارتند از: کارداوطلبانه، کارآموزی، دیگر مشاغل، ارائه مدارک و شواهد به دلیل ابتکارات افراد.

اخذ توصیه نامه از مشاورین دبیرستان، مشاورین و کارشناسان سلامت و اعضای دانشکده ( افرادی که پزشک هستند ) و دیگر اعضای انجمن سلامت و رهبران و کسانی که تجارب بسیاری در اختیار شما قرار می دهند.

نتیجه شرکت در آزمون های شیمی، زیست شناسی ( با توجه به شماره رهگیری شرکت در آزمون )

مصاحبه با انجمن پذیرش دانشگاه های پزشکی

آزمون زبان ( این آزمون برای افراد غیر انگلیسی که بدون ارائه مدرک زبان اقدام کرده اند طراحی شده است )