گرایش های هنر در انگلستان
در سالهای اخیر رشته های مرتبط با هنر از استقبال بسیار خوبی برخوردار شده اند و قشر جوان و نوجوان تمایل زیادی به تحصیل در این رشته ها دارند.هنرهای نمایشی با 4 دسته عمده سینما ،تئاتر ،اپرا و رقص جوانان زیادی را بسوی خود جذب کرده است.