دانشگاه پلیموث انگلستان
پلیموث تنها دانشگاه تازه‌تأسیسی است که پس از قطع همکاری با دانشگاه اکستر در مدیریت کالج سابق پزشکی و دندان‌پزشکی پنینسولا Peninsula، دانشکده پزشکی مختص خود را راه‌اندازی کرده‌است. ورودی‌های این دانشکده در آغاز شامل ۷۵ ورودی دوره پزشکی، و همان ۵۰ ظرفیت کالج پنینسولا در رشته دندان‌پزشکی بوده‌است، اما اکنون با افزایش تعداد و گسترش رشته‌های علوم زیست‌پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی، شمار ورودی‌های این دانشگاه به ۳۰۰ نفر افزایش یافته‌استاین دانشگاه بزرگ‌ترین مرکز تعلیم‌وتربیت پرستار، ماما، و مرکز آموزش‌وپرورش حرفه‌ای بهداشت در منطقه است