پژوهشهای دانشگاه لیدز
بیش از هشتاد درصد از پژوهش‌های این دانشگاه که در سازوکار بهبود کیفیت پژوهش REF 2014 مورد ارزیابی قرار گرفتند، به لحاظ کیفی در سطح عالی بین المللی و جهانی برای تحصیل در انگلستان  ارزیابی شدندنتایج این ارزیابی دانشگاه لیدز را در سی درصد از رشته‌ها، جزء ده دانشگاه برتر بریتانیا قرار داد.