برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک


4 ماه پیش


برنامه‌های آموزشی دانشگاه سافولک بیشتر بر علوم پایه، فناوری، مهندسی، و ریاضیات متمرکز بوده و همکاری‌های پررنگی نیز میان این دانشگاه و کارفرمایان محلی از قبیل گروه BT (شرکت خدمات مخابراتی) و بیمارستان ایپسویچ شکل گرفته‌است.

استراتژی مقدماتی این دانشگاه بر ایجاد یک جامعه بین‌المللی، گسترش و تقویت پژوهش‌های مهم و بنیادین، و نیز ارتقای پردیس واترفرانت Waterfront استوار استدیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود