رده بندی دانشگاهها در رشته روانشناسی


4 ماه پیش


دانشگاه رده‌چهارمی لافبورو  Loughboroughبالاترین امتیاز را در سازوکار بهبود کیفیت آثار پژوهشی بریتانیا REF در سال ۲۰۱۴ کسب کرده‌استدانشگاه باکینگهام Buckingham در هر دو شاخص ارزیابی ملی دانشجویی NSS از بالاترین میزان رضایت برخوردار بوده، اما در جدول جایی ندارد زیرا به‌عنوان یک دانشگاه خصوصی واجد شرایط REF نیستهمانند سال گذشته، سطح رضایت دانشجویان این رشته در اکثر دانشگاه‌های جدول بالا گزارش شده‌استدیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود