دانشگاههای برتر انگلستان در رشته علوم ورزشی
دانشگاه بیرمنگام (University Of Birmingham)

دانشگاه اکستر (University Of Exeter)

دانشگاه باث ( University Of Bath)

دانشگاه گلاسکو ( University Of Glasgow)

دانشگاه دورهام ( Durham University )

دانشگاه لافبورو (Loughborough University)

دانشگاه لیدز ( Leeds University )

دانشگاه سوانزی ( University Of Swansea)

دانشگاه ابردین (University Of Aberdeen)

دانشگاه ساری ( University Of Surrey )

دانشگاه ادینبورگ ( University Of Edinburgh)