تحصیل در رشته معماری در انگلستان
تصور کنید زندگی و یادگیری معماری در یکی از برجسته ترین کشورهای طراحی شده در جهان یعنی انگلستان باشد. هنگام تحصیل در انگلستان، معماری در نوک انگشتان شماست و تبحر خاصی را تجربه خواهید کرد. کل کشور انگلستان ترکیبی از ساختمان های قدیمی و جدید است و میزبان برخی از معماری ترین شرکت های معماری شناخته شده و ساختمان های نمادین همچون، استون هنج، وست مینستر ابی است