هزینه و دوره لیسانس پزشکی در دانشگاه بریستول
1
 
 
 
 
 
 

دوره دوره 5 ساله تمام وقت
هزینه تحصیل • دانش آموزان خانه: 9،250 پوند در سال
• دانشجویان اتحادیه اروپا: 9،250 پوند در سال
• دانشجویان بین المللی: £ tbc در سال
• جزایر کانال و دانش آموزان جزیره من: 19،250 پوند در سال