درباره MBو CHB لیسانس پزشکی و لیسانس جراحی در دانشگاه بریستول
)MB ChB لیسانس پزشکی و لیسانس جراحی) مدرک پزشکی اولیه است که توسط دانشگاه بریستول اعطا شده و توسط شورای پزشکی عمومی به رسمیت شناخته شده است.

به عنوان یک دانش آموز برای تحصیل پزشکی در انگلستان در این دوره شما در مورد هنر، علم و صنایع دستی پزشکی از طریق:

    قرار گرفتن در معرض بالینی اولیه در بیمارستان، جامعه و تنظیمات مراقبت های اولیه؛
    ترکیبی از سخنرانی ها، یادگیری مبتنی بر مورد و کار عملی
    امکانات پیشرفته آناتومی شامل پیشگیری های کادوئی؛
    کار بین حرفه ای با دانشجویان پرستاری، داروخانه و فیزیوتراپی؛
    ادغام علوم پایه و یادگیری بالینی در طول دوره؛
    یک برنامه انتخابی قابل توجه دانشجویان برای بررسی منافع شخصی به جزئیات بیشتر و تجربه فرصت های شغلی بالقوه؛
    تکمیل یک پروژه پژوهشی از انتخاب شما؛