تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان
رشته های پزشکی درانگلستان همانند دیگر کشورهای دنیا جز سرآمد رشته های تحصیلی جهت فراهم ساختن آینده ای بسیار روشن محسوب میشود. گر چه هر ساله فقط تعداد محدودی از افراد از خارج  از اتحادیه اروپا موفق به ورود به دانشگاه های انگلستان برای تحصیل در رشته  پزشکی می شوند