بلندترین برج لگویی دنیا در انگلستان
این رکورد در اوایل امسال از انگلستان گرفته شد و به سئول رفت جایی که مردم کره توانستند برجی به ارتفاع 29 متر با لگو بسازند.

این رکورد در اوایل امسال از انگلستان گرفته شد و به سئول رفت جایی که مردم کره توانستند برجی به ارتفاع 29 متر با لگو بسازند.

پس از گذشت مدتی کوتاه بار دیگر مردم انگلستان بار دیگر این رکورد را به کشورشان بازگرداندند. این بار با استفاده از 500 هزار تکه و پس از چهار روز تواسنتد برجی به ارتفاع 32 متر بسازند و امیدوار هستند که دیگر کسی این رکورد را نشکند.

شرکت لگو نیز برای کامل کردن این برج 9 عدد از عروسک های مخصوصش را در بالای آن قرار داده است تا این برج کامل شود.

این برج که به کمک صدها نفر از اهالی لندن ساخته شده اس بیش از 160 رنگ متفاوت استفاده شده استدیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود