رنکینگ دانشگاه های انگلستان در رشته جرم یابی
.

جرم یابی (Forensic science) علمی است که با استفاده از شیوه ها و تکنیک های مختلف (با هدف کشف علمی جرم) و براي کشف جرائم و تشخيص هويت و دستگيري مجرمين مورد استفاده قرار مي گيرد و به سیستم قضایی کمک می نماید. در واقع جرم یابی شناسایی و بررسی مستندات بدست آمده از صحنه جرم است. دانشگاه Bristol رنکینگ 21 را در رشته جرم یابی در کشور انگلستان دارد. موسسه علم گستر کاوه نماینده رسمی و انحصاری بسیاری از کالج ها و دانشگاه های برتر کشور انگلستان از جمله دانشگاه Bristol در ایران است، برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

 

Rank 2016

Institution

Guardian score/100

Satisfied with course

Satisfied with teaching

Satisfied with feedback

Student to staff ratio

Spend per student/10

Average entry tariff

Value added score/10

Career after 6 months

Link

1

UCL

100

93.1

95.6

82.6

8.7

10

482

9

60

 

2

Oxford

91.3

89

97.0

65.7

15.3

10

541

8

-

 

3

Cambridge

88.9

89.1

92.6

74.8

10.2

9

549

6

-

 

4

York

87.8

96.0

98.5

95.4

16.5

7

403

8

75

 

5

Liverpool

87.4

100

99.5

77.8

8.6

6

381

9

-

 

6

Durham

87

97

97.5

78.8

11.3

5

474

7

71

 

7

Exeter

86.7

89

96.2

76.8

11.3

4

412

9

-

 

8

Manchester

86.5

93.9

99.5

91.8

9.5

6

329

7

64

 

9

Glasgow

86.4

100

98.5

80.8

14.4

5

441

8

-

 

10

Leicester

85.8

98.0

94.1

85.1

8.4

7

374

6

-

 

11

Reading

81.8

95.2

93.6

82.0

10.7

8

351

6

69

 

12

Newcastle

80.6

100

98.5

91.0

15.5

3

366

8

-

 

13

Keele

78.9

97.0

95.5

82.6

10.6

6

365

6

-

 

14

Queen's, Belfast

76.1

94

99.2

77.2

11.8

5

335

7

-

 

15

Aberdeen

75.7

92.9

93.5

73.7

10

4

-

6

-

 

16

Cardiff

73.5

82

87.5

77.1

13

4

321

9

-

 

17

Southampton

73.1

91.9

92.5

69.4

11

5

385

8

52

 

18

Sheffield

72.9

86.8

90.3

71.0

10.8

5

402

7

-

 

19

Kent

71.8

83.2

85.0

66.1

13.6

4

377

8

71

 

20

Chester

68.7

97

94.8

77.6

10

3

280

4

-

 

21

Bristol

67.4

76

84.5

50.4

14.8

5

386

7

74

 

22

Bradford

67

83

89

70.9

11.4

4

285

8

50

 

23

Nottingham

65.1

82

87.4

70.5

12.9

6

370

5

50

 

24

Birmingham

64.9

92

91.7

71.4

20.3

4

437

5

-

 

25

De Montfort

63.2

92.9

95.2

76.2

17.3

4

308

4

-

 

26

Bournemouth

62.6

92.1

92.8

68.1

11.1

6

303

6

38

 

27

Central Lancashire

62.5

93

92.8

79.1

9.6

4

318

2

50

 

28

Edinburgh

61.7

74.3

75.7

50.9

10.5

6

476

4

-

 

29

Staffordshire

61.4

89

94.7

73.8

16.6

5

302

7

47

 

30

Lincoln

59.5

86

89.2

58.5

11.7

4

342

3

56

 

31

Swansea

57.2

96

94.5

79.1

21

2

316

-

-

 

32

Robert Gordon

56.6

82.2

83.7

63.8

17.8

4

368

4

-

 

33

Derby

55.4

94

94.3

77.9

21.7

4

298

1

59

 

34

Trinity Saint David

54.9

89

92.2

80.6

18.6

3

254

3

-

 

35

UWE Bristol

53.7

87

87.7

65.4

19.4

5

344

2

53

 

35

Winchester

53.7

94

94.7

70.4

20.4

2

266

4

-

 

37

West London

52.7

80.6

82.5

68.6

18.9

3

271

3

67

 

38

Teesside

48.1

81

84.5

64.9

24.3

4

342

5

40

 

39

Greenwich

47.4

85

84.3

58.5

14.9

6

294

2

-

 

40

West of Scotland

46.9

88

84.5

58.2

19.9

3

319

3

-

 

41

London South Bank

43.6

83

78.1

63.8

18.6

3

215

-

-

 

42

Worcester

41.3

74.9

81.3

66.9

24.8

2

265

4

-

 

43

South Wales

34

80.2

75.6

53.1

18.8

3

336

1

32