معرفی فرودگاه هیترو لندن
فرودگاه هیترو که ابتدا لندن نام داشت، در سال ۱۹۶۶ تغییر نام یافت. این تغییر نام در پی تخریب روستایی به همین نام که در سال ۱۹۴۴ و به علت گسترش ظرفیت فرودگاه تخریب شده بود، انجام شد. در حال حاضر فرودگاه هیترو با جابه‌جایی بیش از ۷۵ میلیون مسافر در سال، پررفت و آمدترین فرودگاه انگلیس و اروپا و همچنین ششمین فرودگاه شلوغ دنیا است. این فرودگاه به ۸۴ کشور و ۱۸۵ مقصد بین‌المللی خدمات‌رسانی دارد