کالج کینگز در شهرآکسفورد ( kings Oxford)
این کالج یکی از استانداردترین مراکز آموزشی این شهر  می باشد.شهر آکسفورد یکی از شهرهای باستانی با بافت قدیمی انگلستان می باشد. شهری مملو از مراکز علمی وهنری که می توان به عنوان قطب آموزشی این کشور ازآن نام برد.