معرفی Chelsea Independent College
این کالج با دو ساختمان مدرن ،در قلب لندن ، نزدیکی ایستگاه Fulham Brodway  واقع شده است که به تمام نقاط شهر دسترسی دارد.
 

مالک این کالج، مالک کالج KPS ( Duff Miller سابق) نیز می باشد لذا دارای همان امکانات آموزشی اما با تاکید بیشتر بر زبان انگلیسی می باشد. برای دوره GCSE و Pre Alevel بهترین گزینه در لندن کالج Chelsea Independent College می باشد.
درکالج Chelsea Independent College با دانش آموزان رابطه نزدیکی برقرار می شود، تا انگیزه و علایق آن ها به منظور ارتقاء عادات یادگیری موفق روشن گرددو این ضمانت صورت می گیرد که دانش آموزان از استعدادهای بالقوه خود آگاه گردند.