مشاوره همراه کالج Kps
هر دانش آموز یک آموزگار خصوصی دارد که ناظر حضور و غیاب در کلاس،دقت و عملکرد دانش آموز در امتحانات است. این آموزگار اولین کسی است که دانش آموز و والدین او می توانند هرگونه سوال و یا نگرانی خود را با او در میان بگذراند. آن ها پیشرفت و رفاه دانش آموزان  را کنترل می کنند مطابق مسئولیتی که به عهده آن هاست.