دوره Foundation
فقط دانش آموزان خارجی حق ورود به این دوره را دارند دوره های ارائه شده که بجای دوره ALevels می باشد بر حسب نوع ارائه و کیفیت آموزشی کالج ها توسط دانشگاه ها قابل قبول خواهد بود. دوره Foundation دوره ای یک ساله می باشد که می تواند توسط کالج ها یا دانشگاه ها ارائه شود.