رده بندی دانشگاه سافولک
سافولک در جدول رده‌بندی دانشگاه‌ها برای تحصیل در انگلستان  در شمار سه رتبه آخر قرار دارد، البته نباید فراموش کرد که تمام اطلاعات موجود، مربوط به دوران پیش از تبدیل شدن این دانشگاه به یک دانشگاه مستقل است.

این دانشگاه به فهرست سازوکار بهبود کیفیت آثار پژوهشی بریتانیا در سال ۲۰۱۴ راه نیافته و از همین‌رو نتوانسته با کسب امتیازات این بخش، نواقص خود در حیطه امکانات دانشجویی را برای تحصیل در انگلستان  برطرف کند.

نرخ رضایت دانشجویی در این دانشگاه که در سال‌های گذشته بهبود یافته بود، در ارزیابی‌های اخیر به‌شدت نزول پیدا کرده‌است. لازم به ذکر است اطلاعات موجود در این بخش نیز مربوط به زمان پیش از تبدیل شدن این دانشگاه به یک دانشگاه مستقل است