برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک
برنامه‌های آموزشی دانشگاه سافولک بیشتر بر علوم پایه، فناوری، مهندسی، و ریاضیات متمرکز بوده و همکاری‌های پررنگی نیز میان این دانشگاه و کارفرمایان محلی از قبیل گروه BT (شرکت خدمات مخابراتی) و بیمارستان ایپسویچ شکل گرفته‌است.

استراتژی مقدماتی این دانشگاه بر ایجاد یک جامعه بین‌المللی، گسترش و تقویت پژوهش‌های مهم و بنیادین، و نیز ارتقای پردیس واترفرانت Waterfront استوار است